Regulamin świadczenia usług w ramach platformy ofertypracyit.com

Ostatnia modyfikacja: 05.03.2024

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE​

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług oraz prawa i obowiązki stron umowy zawartej z Dostawcą Usług, firmą Reconnect – Piotr Janicki, ul. Cystersów 13/3, 31-553 Kraków, NIP: 7393539247, REGON: 280104580, nr wpisu jako agencja rekrutacyjna: 2821, w ramach portalu pracy ofertypracyit.com, stanowiąc jej integralną część.

2. Zawierając umowę w ramach platformy ofertypracyit.com, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3. Dostawca usług udostępnia nieodpłatnie Zamawiającemu Regulamin przed zawarciem umowy, a także na żądanie, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu.

II. DEFINICJE

Definicje pojęć zawarte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenia:

 • E-mail Kontaktowy Klienta: Adres poczty elektronicznej podany przez Klienta lub jego przedstawiciela w trakcie tworzenia Konta Firmowego na witrynie ofertypracyit.com, wykorzystywany przez firmę Reconnect – Piotr Janicki do wysyłania komunikatów, wiadomości, powiadomień, rachunków oraz innych istotnych informacji związanych z realizacją i rozliczeniem świadczonych usług.

 • E-mail Kontaktowy Usługodawcy: Adres elektroniczny przeznaczony do komunikacji z Usługodawcą, na który Klienci mogą przesyłać wszelkie zapytania i informacje dotyczące usług: [email protected].

 • Agencja rekrutacyjna: Organizacja działająca na podstawie ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, wykorzystująca usługi portalu ofertypracyit.com w celu przeprowadzenia rekrutacji na rzecz innych podmiotów.

 • Dni Pracujące: Dni, w których firma Reconnect – Piotr Janicki prowadzi działalność, tj. od poniedziałku do piątku, pomijając dni świąteczne, w godzinach 8:00-16:00.

 • Formularz Zamówienia: Narzędzie dostępne na stronie sklepu serwisu, umożliwiające składanie zamówień na usługi.

 • Godziny Otwarcia: Okres, w którym firma Reconnect – Piotr Janicki jest dostępna do pracy, tj. w dni pracujące od 9:00 do 17:00.

 • Informacje poufne: Wszelkie poufne informacje zdobyte lub ujawnione w trakcie trwania umowy lub w związku z jej wykonaniem, szczególnie te dotyczące aspektów finansowych działalności.

 • Zamawiający lub Uczestnik Umowy: Podmiot prawny, jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej lub indywidualny przedsiębiorca z aktywnym wpisem do CEIDG, który zawarł umowę z firmą Reconnect – Piotr Janicki na świadczenie usług przez portal ofertypracyit.com. Termin ten obejmuje również Agencję rekrutacyjną.

 • Aplikant: Osoba fizyczna ubiegająca się o zatrudnienie u Zamawiającego poprzez udział w procesie rekrutacyjnym.

 • Konto Firmowe: Profil Zamawiającego na portalu ofertypracyit.com, umożliwiający dostęp do funkcji sklepu i zamówienie usług.

 • Oznaczenia Graficzne: Logotypy, znaki handlowe, nazwy firmy lub inne symbole graficzne dostarczone przez Zamawiającego firmie Reconnect – Piotr Janicki lub umieszczone samodzielnie przez Zamawiającego w ramach korzystania z usług.

 • Zawartość Dostarczona: Materiały i dzieła chronione prawem autorskim takie jak informacje, teksty, filmy, zdjęcia, animacje lub grafiki dostarczone przez Zamawiającego firmie Reconnect – Piotr Janicki lub umieszczone przez niego w ramach korzystania z usług.

 • Twórczość Usługodawcy: Wszelkie materiały i dzieła chronione prawem autorskim, w tym projekty graficzne, zdjęcia, animacje, filmy stworzone i przygotowane przez firmę Reconnect- Piotr Janicki w celu realizacji świadczonych usług.

 • Ogłoszenie o Pracę: Wpis zamieszczony na platformie ofertypracyit.com i/lub na powiązanych portalach afiliacyjnych, mający na celu odnalezienie przez Zamawiającego kandydata na określone stanowisko pracy, zgodnie z opisem zawartym w ogłoszeniu.

 • Strony Współpracujące: Witryny internetowe publikujące ogłoszenia o pracę, które współdziałają z firmą Reconnect – Piotr Janicki.

 • Reprezentant Zamawiającego: Osoba fizyczna uprawniona przez Zamawiającego do podpisania umowy w jego imieniu oraz do wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją usług, w tym do zawierania umów dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 • Regulacja o Ochronie Danych Osobowych (RODO): Rozporządzenie UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych.

 • Platforma: Strona internetowa ofertypracyit.com, prowadzona przez firmę Reconnect – Piotr Janicki, służąca do publikacji ogłoszeń o pracę oraz innych usług związanych z rekrutacją.

 • Witryna Sklepu: Część platformy ofertypracyit.com przeznaczona do składania zamówień na usługi, dostępna pod adresem https://ofertypracyit.com/sklep.

 • Uczestnicy Umowy: Ogólne określenie obejmujące zarówno Zamawiającego, jak i Usługodawcę.

 • Systemy Operacyjne Usługodawcy: Oprogramowanie i aplikacje internetowe, których prawa są zastrzeżone dla firmy Reconnect – Piotr Janicki, umożliwiające świadczenie usług lub będące ich integralną częścią.

 • Umowa: Porozumienie zawarte pomiędzy firmą Reconnect – Piotr Janicki a Zamawiającym poprzez platformę, na mocy którego Usługodawca zobowiązuje się do wykonania usług na rzecz Zamawiającego.

 • Usługa: Zestaw usług oferowanych przez firmę Reconnect – Piotr Janicki Zamawiającemu za pośrednictwem witryny sklepu.

 • Dostawca Usług: Firma Reconnect – Piotr Janicki, prowadząca serwis ofertypracyit.com, z siedzibą w Krakowie, ul. Cystersów 13/3, 31-553 Kraków, NIP: 7393539247, REGON: 280104580, posiadająca wpis do rejestru agencji rekrutacyjnych pod numerem 2821.

 • Ustawa o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 • Użytkownik: Indywidualny użytkownik serwisu ofertypracyit.com, nieprowadzący działalności gospodarczej, który korzysta z usług oferowanych przez firmę Reconnect – Piotr Janicki na warunkach określonych w odrębnych regulaminach.

 • System Zewnętrzny: Niezależny system informatyczny Zamawiającego, używany do zarządzania procesami rekrutacyjnymi.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Zawarcie Umowy
  1. Aby złożyć zamówienie na  poprzez witrynę Sklepu, niezbędne jest zalogowanie się przez Zamawiającego do jego Konta Firmowego oraz uzupełnienie Formularza Zamówienia.
  2. Umowa uznaje się za zawartą w momencie, gdy Zamawiający dokona wyboru opcji „Zamawiam i płacę” w Sklepie, a Usługodawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji. Potwierdzenie to zostanie wysłane na E-mail Kontaktowy Klienta wraz z podsumowaniem zamówienia.
  3. Na mocy Umowy, Zamawiający uzyskuje dostęp do zamówionej Usługi na okres określony w treści umowy, który jednocześnie definiuje czas jej obowiązywania.
  4. Firma Reconnect – Piotr Janicki umożliwia nabywanie zarówno pojedynczych Usług, jak i pakietów Usług.
 2. Prawo do Rozwiązania Umowy
  1. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy, jeżeli po wcześniejszym pisemnym upomnieniu Zamawiającego do zaprzestania naruszeń i wyznaczeniu dodatkowego terminu siedmiodniowego, naruszenia te nie zostaną zaprzestane. Dotyczy to sytuacji: a) Gdy Zamawiający w sposób rażący narusza postanowienia Umowy lub Regulaminu. b) W przypadku stwierdzenia naruszenia lub ryzyka naruszenia przez Zamawiającego interesów firmy Reconnect – Piotr Janicki, szczególnie poprzez łamanie prawa autorskiego lub ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  2. Prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy przysługuje również Usługodawcy, gdy Zamawiający lub osoba z nim powiązana znajdzie się na listach sankcyjnych.
 3. Konsekwencje Rozwiązania Umowy
  1. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, na warunkach opisanych w Regulaminie, umowa ulega zakończeniu w momencie otrzymania przez drugą stronę oświadczenia o rozwiązaniu, chyba że postanowienia umowne stanowią inaczej.
 4. Prawa konsumeckie dla Zamawiającego prowadzącego działalność jako osoba fizyczna
  1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu w sytuacji, kiedy Dostawca Usług zrealizował usługę w pełni, z wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi, o utracie prawa do odstąpienia od umowy po jej całkowitym wykonaniu.
 5. Wymagania techniczne
  1. Aby móc w pełni korzystać z usług zamówionych poprzez Sklep internetowy oraz świadczonych za pośrednictwem Platformy, konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych przez Zamawiającego:
   1. Posiadanie dostępu do Internetu
   2. Używanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej.
   3. Aktywacja w przeglądarce obsługi plików cookies oraz JavaScript.
  2. Za właściwą konfigurację oraz stan techniczny urządzeń końcowych, z których korzysta Zamawiający w celu dostępu do świadczonych usług, odpowiada wyłącznie Zamawiający.
  3. Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w „Polityce Cookies”, która jest dostępna na stronie internetowej serwisu.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI DOSTAWCY USŁUG

 1. Zobowiązania Dostawcy Usług: Firma Reconnect – Piotr Janicki jest zobligowana do dostarczania usług zgodnie z treścią zawartej Umowy oraz niniejszym Regulaminem.
 2. Wyłączenie odpowiedzialności: Firma Reconnect – Piotr Janicki nie ponosi odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, jeśli jest to spowodowane siłą wyższą, rozumianą jako zdarzenia nieprzewidziane i nieuniknione, takie jak klęski żywiołowe, epidemie, działania wojenne, akty terroru, które uniemożliwiają wykonanie usług w umówionym zakresie i terminie.
 3. Przerwy techniczne: Brak dostępu do Internetu po stronie Zamawiającego lub inne przerwy techniczne po stronie Zamawiającego nie są podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec firmy Reconnect – Piotr Janicki.
 4. Prawo do modyfikacji i konserwacji:
  a) Firma Reconnect – Piotr Janicki zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania świadczenia usług w celu przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych lub aktualizacji Platformy, starając się, aby te prace odbywały się w godzinach nocnych.
  b) Firma ma również prawo do usuwania treści niezgodnych z Regulaminem lub prawem, a także do blokowania dostępu dla Zamawiającego do ich zasobów w przypadku wykrycia niezgodnych z regulaminem treści.
 5. Weryfikacja Klienta:
  a) W przypadku otrzymania informacji o zawarciu Umowy przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji Zamawiającego, firma ma prawo do wstrzymania wykonania usług.
  b) Dostawca usług może również zażądać dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających tożsamość osoby działającej w imieniu Zamawiającego lub informacji o prowadzonej działalności, jeśli pojawią się uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności danych podanych przez Zamawiającego.
 6. Odpowiedzialność Dostawcy Usług: W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Regulaminu lub Umowy przez firmę Reconnect – Piotr Janicki, firma ponosi odpowiedzialność jedynie do wysokości bezpośrednich strat poniesionych przez Zamawiającego.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

 1. Dostarczanie informacji i materiałów: Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Dostawcy Usług wszelkich danych, informacji oraz materiałów niezbędnych do świadczenia usług zgodnie z zawartą Umową. Brak dostarczenia wymaganych informacji może skutkować niemożnością wykonania usług zgodnie z Umową, za co Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Zasady publikacji ogłoszeń: Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania zasad dotyczących publikacji Ogłoszeń o Pracę, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie oraz Regulaminie.
 3. Zakazane treści:
  a) Zamawiający nie może dostarczać ani publikować treści bezprawnych, naruszających dobre obyczaje, prawa osób trzecich, lub w jakikolwiek sposób szkodliwych dla Dostawcy Usług lub osób trzecich.
  b) Zamawiający zobowiązuje się nie publikować treści reklamowych bez uzyskania uprzedniej zgody Dostawcy Usług.
  c) Zamawiający ponosi odpowiedzialność za prawdziwość, rzetelność i legalność przekazywanych treści.
 4. Odpowiedzialność za naruszenia: W przypadku gdy działania Zamawiającego spowodują szkodę dla Dostawcy Usług lub osób trzecich, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód, w tym kosztów związanych z ewentualnymi roszczeniami osób trzecich.
 5. Ograniczenia w zakresie odsprzedaży usług: Zamawiający nie może odsprzedawać usług świadczonych przez Dostawcę Usług osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody Dostawcy Usług.
 6. Ochrona danych dostępowych: Zamawiający ma obowiązek zabezpieczyć dane dostępowe do swojego Konta Firmowego oraz Systemów Operacyjnych Dostawcy Usług przed dostępem osób trzecich. Za wszelkie skutki nieautoryzowanego użycia tych danych ponosi odpowiedzialność wobec Dostawcy Usług.
 7. Zakaz działań zakłócających funkcjonowanie usług: Zamawiający zobowiązuje się do powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Platformy, Witryny Sklepu, oraz Systemów Operacyjnych Usługodawcy.
 8. Przestrzeganie przepisów antykorupcyjnych: Zamawiający zobowiązuje się do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami antykorupcyjnymi, i zapewnia, że ani on, ani żadne powiązane z nim osoby nie będą uczestniczyć w żadnych działaniach mogących być uznane za korupcyjne.
 9. Reprezentacja osób trzecich: Jeżeli Zamawiający działa w imieniu i na rzecz osoby trzeciej, zobowiązuje się do niepublikowania bez uprawnienia nazwy, logotypu lub innych znaków identyfikujących tę osobę trzecią.
 10. Odpowiedzialność za treść ogłoszeń: Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za treść Ogłoszeń o Pracę oraz za zachowanie poufności informacji, do których nieujawniania zobowiązany jest na mocy umów z osobami trzecimi.

VI. PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie: Zamawiający akceptuje, że wszelkie prawa autorskie do Sklepu, Platformy, Systemu, ich elementów, oraz wszelkich materiałów przygotowanych przez Dostawcę Usług w ramach świadczenia usług, należą do Dostawcy Usług.
 2. Wykorzystywanie usług:
  a) Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystywania Sklepu, Platformy, Systemów Dostawcy Usług oraz Materiałów Dostawcy Usług wyłącznie w celach określonych w Umowie.
  b) Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie, opracowywanie lub wykorzystywanie tych elementów poza ramami Umowy, bez pisemnej zgody Dostawcy Usług, jest zabronione i może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą.
 3. Ochrona baz danych: Ochronie podlegają również elementy Sklepu, Platformy które mogą być uznane za bazy danych według Ustawy o ochronie baz danych.
 4. Prawa do materiałów i logotypów:
  a) Zamawiający deklaruje, że posiada niezbędne prawa, w tym majątkowe prawa autorskie i prawa własności przemysłowej, do Materiałów i Logotypów przekazanych Dostawcy Usług i ich wykorzystanie nie naruszy praw osób trzecich.
  b) Zamawiający udziela Dostawcy Usług niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z Materiałów i Logotypów w zakresie niezbędnym do realizacji Usług, z możliwością udzielania sublicencji.
 5. Licencja:
  a) Licencja udzielona Dostawcy Usług obejmuje prawo do utrwalania, zwielokrotniania, publicznego udostępniania oraz wykorzystywania Materiałów i Logotypów na wszystkich polach eksploatacji.
  b) Zamawiający zezwala na korzystanie z Materiałów i Logotypów w celu realizacji umowy, w tym na dokonywanie zmian, adaptacji czy tłumaczeń.
 6. Wykorzystanie wizerunku:
  a) W przypadku, gdy Materiały zawierają wizerunek osób, Zamawiający zobowiązuje się do uzyskania zgody tych osób na wykorzystanie ich wizerunku przez Dostawcę Usług w celach realizacji Usług.
  b) Zgoda powinna być udzielona na okres umożliwiający realizację usługi oraz na czas po jej zakończeniu, zgodnie z ustaleniami między Stronami.
 7. Roszczenia osób trzecich:
  a) Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód i kosztów związanych z roszczeniami osób trzecich, wynikającymi z naruszenia przez Zamawiającego praw do Materiałów i Logotypów.
  b) W razie powództwa przeciwko Dostawcy Usług, Zamawiający zobowiązuje się do przejęcia odpowiedzialności i zwolnienia Dostawcy Usług z wszelkich zobowiązań.

VII. DANE OSOBOWE

 1. Administrator danych osobowych: Zamawiający pełni funkcję administratora danych osobowych Aplikantów i innych osób, które są przetwarzane w Systemach Dostawcy Usług w związku z publikacją Ogłoszenia o Pracę lub korzystaniem z innych usług, zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 7 RODO.
 2. Obowiązki informacyjne Zamawiającego: Jako administrator danych, Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków informacyjnych względem osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 12 – 14 RODO, w zależności od rodzaju korzystanych usług.
 3. Umowa powierzenia przetwarzania danych: Zawarcie Umowy z Dostawcą Usług pociąga za sobą jednoczesne zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, której treść jest określona w Polityce Prytaności. Umowa ta ma zastosowanie do wszystkich usług realizowanych na podstawie Regulaminu i stanowi jego integralną część.
 4. Wymiana danych służbowych: Dostawca Usług i Zamawiający udostępniają sobie nawzajem dane kontaktowe swoich przedstawicieli oraz osób upoważnionych do realizacji Umowy, w tym imiona, nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów kontaktowych i stanowiska.
 5. Administracja danych kontaktowych: Dostawca Usług jest administratorem danych osobowych reprezentantów Zamawiającego, jego pełnomocników i osób kontaktowych. Dane te są przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia umowy, wymiany informacji, badania satysfakcji, a także do celów podatkowych i rachunkowych.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą: Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Mogą one również składać skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Kontakt z IOD: Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail [email protected] lub tradycyjnie na adres siedziby firmy.
 8. Polityka Prywatności: Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę Reconnect – Piotr Janicki znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej online.
 9. Wsparcie w zakresie klauzul informacyjnych: Dostawca Usług może udostępnić Zamawiającemu przykłady klauzul informacyjnych i zgód wymaganych przez przepisy ochrony danych osobowych, które Zamawiający może wykorzystać w swoich Ogłoszeniach Rekrutacyjnych.
 10. Odpowiedzialność Zamawiającego: W przypadku roszczeń osób trzecich wobec Dostawcy Usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód i kosztów, zwolnienia Dostawcy Usług z zobowiązań oraz, w razie konieczności, wzięcia udziału w postępowaniu sądowym.

VIII. POUFNOŚĆ

 1. Zachowanie poufności: Zamawiający i Dostawca Usług zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich Informacji Poufnych, które zostały im powierzone lub do których uzyskali dostęp podczas trwania Umowy. Strony zobowiązane są chronić Informacje Poufne przed nieuprawnionym dostępem oraz przetwarzać je wyłącznie w celu realizacji Umowy.
 2. Ograniczenia w zakresie ujawniania informacji:
  a) Strona może zostać zwolniona z obowiązku zachowania poufności przez drugą Stronę, której Informacje Poufne dotyczą.
  b) Informacje Poufne mogą być ujawnione, jeżeli w momencie ich ujawnienia są one już dostępne publicznie za sprawą działań Strony, której dotyczą, lub za jej zgodą, a także w sytuacji, gdy ujawnienie nie nastąpiło w wyniku naruszenia prawa, Umowy lub innych zasad współpracy.
  c) Ujawnienie Informacji Poufnych może nastąpić również na mocy wymogów prawnych.
  d) Strona może być zobowiązana do ujawnienia Informacji Poufnych przez sąd lub inny uprawniony organ administracji. W takim przypadku, ujawnienie informacji jest dozwolone w zakresie niezbędnym do spełnienia wymogów sądu lub organu.
 3. Udostępnianie informacji poufnych doradcom i jednostkom powiązanym:
  a) Strony mają prawo do dzielenia się Informacjami Poufnymi z doradcami prawnymi, finansowymi, ubezpieczeniowymi i innymi osobami trzecimi, które na podstawie odrębnych umów lub regulacji prawnych są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy.
  b) Informacje Poufne mogą być również udostępniane jednostkom powiązanym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., pod warunkiem, że te jednostki są zobowiązane do zachowania poufności otrzymanych informacji.

IX. PŁATNOŚĆ

 1. Podstawa naliczenia wynagrodzenia: Wynagrodzenie za usługi określa obowiązująca oferta wraz z aktualnym cennikiem dostępnym w Sklepie. Oferta ta jest dostępna dla wszystkich Zamawiających.
 2. Warunki płatności: Szczegóły dotyczące wynagrodzenia, w tym termin i sposób zapłaty, są ustalane w Umowie zawartej między Zamawiającym a Dostawcą Usług.
 3. Podatek VAT: Podane w cenniku ceny są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT w wysokości ustalonej aktualnymi przepisami prawa.
 4. Wystawienie faktury: Faktura za usługi zostanie wystawiona przez Dostawcę Usług w ciągu 7 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności na koncie Dostawcy Usług.
 5. Data wpłynięcia płatności: Za datę wpłynięcia płatności uważa się moment otrzymania płatności od partnerów przyjmujących płatności w imieniu Dostawcy Usług – usługodawców WooCommerce oraz Przelewy24.
 6. Faktury elektroniczne: Zamawiający akceptuje, że faktury oraz inne dokumenty księgowe będą wysyłane elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego, zgodnie z art. 106n Ustawy o VAT. W sytuacji, gdy dostarczenie faktury elektronicznej byłoby niemożliwe, Zamawiający zgadza się na otrzymanie dokumentów w formie papierowej.
 7. Upoważnienie do wystawiania dokumentów: Zamawiający upoważnia Dostawcę Usług do wystawiania faktur i innych dokumentów księgowych bez konieczności uzyskania podpisu Zamawiającego.

X. REKLAMACJE

 1. Prawo do składania reklamacji: Zamawiający ma prawo składać reklamacje dotyczące świadczenia usług przez Dostawcę Usług.
 2. Rozpatrywanie reklamacji: Reklamacje są rozpatrywane przez Dostawcę Usług.
 3. Wymogi dotyczące formy reklamacji:
  a) Reklamacja powinna być oznaczona jako „Reklamacja”.
  b) Powinna zawierać datę jej sporządzenia.
  c) Musi zawierać dane Zamawiającego (nazwa, adres, adres poczty elektronicznej).
  e) Reklamacja powinna opisywać okoliczności uzasadniające zgłoszenie oraz oczekiwania Zamawiającego co do sposobu jej rozpatrzenia.
 4. Niekompletne reklamacje: Reklamacje, które nie zawierają wymaganych informacji, nie będą podlegać rozpatrzeniu.
 5. Sposób składania reklamacji: Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres: [email protected], wpisując w temacie wiadomości „Reklamacja”, lub w formie pisemnej na adres siedziby Dostawcy Usług.
 6. Termin rozpatrzenia reklamacji: Dostawca Usług zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Informacja o decyzji zostanie przekazana Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.
 7. Decyzja w formie pisemnej: Zamawiający ma prawo zażądać, aby decyzja Dostawcy Usług dotycząca rozpatrzenia reklamacji została sporządzona na piśmie i przesłana na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji. Takie zastrzeżenie jest wiążące dla Dostawcy Usług.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wejście w życie Regulaminu: Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 marca 2024 roku.
 2. Integralność załączników: Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część i są nierozłącznie z nim związane.
 3. Forma oświadczeń woli: Wszelkie oświadczenia woli składane Zamawiającemu przez Dostawcę Usług, w tym dotyczące umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, mogą być przekazywane elektronicznie na adres e-mail Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do informowania Dostawcy Usług o zmianie swojego adresu e-mail w ciągu 3 dni roboczych od dokonania zmiany.
 4. Skuteczność korespondencji: Korespondencja wysłana na adres e-mail Zamawiającego uznaje się za doręczoną z chwilą potwierdzenia odbioru przez system pocztowy Zamawiającego.
 5. Prawo do zmiany Regulaminu: Dostawca Usług zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak zmiany w przepisach prawa, orzecznictwie, zmiany w zabezpieczeniach lub wprowadzenie nowych usług. Zmiany nie dotyczą Umów zawartych przed ich wprowadzeniem.
 6. Procedura zmiany Regulaminu: Zmiany Regulaminu zostaną przekazane Zamawiającemu za pośrednictwem e-maila lub poprzez wyraźne ogłoszenie w Sklepie. Zmiany wchodzą w życie w terminie określonym w powiadomieniu.
 7. Wyjątki od terminu powiadomienia o zmianach: Dostawca Usług może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania okresu powiadomienia, w przypadkach określonych przez obowiązujące przepisy prawa lub w celu zapobiegania nagłym zagrożeniom.
 8. Rozstrzyganie sporów: Spory między Zamawiającym a Dostawcą Usług będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Dostawcy Usług.
 9. Zastosowanie prawa: Do kwestii nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
Korzystamy z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że się zgadzasz na ich użycie / We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies

Zaloguj się

Utwórz konto

Przypomnienie hasła

Koszyk

Koszyk